Podstawowe obowiązki przed rozpoczęciem budowy – obsługa placów budowy

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane roboty można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanej od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Po jej otrzymaniu należy przeprowadzić prace przygotowawcze w miejscu, gdzie będą wykonywane roboty. Należy do nich m. in. geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu połączone z budową tymczasowych obiektów a także wykonanie przyłączy (energetycznych, gazowych itp.) na potrzeby budowy.

 

Konieczne może być również prowadzenie dzielnika budowy a także ustanowienie inspektora nadzoru (ustala go organ administracji architektoniczno-budowlanej jeśli uzna że jest to wymagane wysokim stopnie skomplikowania obiektu lub robót a także możliwym wpływem na środowisko). Obsługa placów budowy to bardzo odpowiedzialne zadanie i każdy z uczestników procesu budowlanego zobowiązany jest ściśle przestrzegać swoich obowiązków. Niedopilnowanie ich lub wszelkie nieprawidłowe działania mogą doprowadzić do utraty zdrowia i życia. Przestrzegajmy wszelkich przepis, norm i zasad bhp. Dbajmy o swoje zdrowie i życie.

Może Ci się również spodoba